Algemene voorwaarden Corpo Vita

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen Corpo Vita (Patricia Lubsen) en haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle patiënten, cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van Corpo Vita inroepen.

De behandelingsovereenkomst kan bestaan uit losse sessies tegen het uurtarief dat daarvoor afgesproken is en ook op de website te zien is, maar de behandelingsovereenkomst kan ook een afgesproken traject zijn.

In het geval van losse sessies kunnen beide partijen, indien dat wenselijk is, besluiten om geen verdere sessies af te spreken. Na iedere sessie ontvangt cliënt een factuur, welke binnen 14 dagen voldaan dient te zijn.

In geval van een trajact, dient het traject van te voren betaald te worden, eventueel in overleg in twee termijnen en dientengevolge ook afgemaakt te worden. Eventuele onderzoeken kunnen niet in termijnen betaald worden.

Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 15,00.

In geval van verhindering, dient cliënt uiterlijk 24 uur voor de datum van de afspraak per mail, app of telefonisch af te zeggen. Indien dit niet binnen de gestelde tijd gebeurt, zullen de kosten van de geplande sessie in rekening gebracht worden.

Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt. Deze factuur bedraagt maximaal een uur arbeid tegen het afgesproken uurtarief.

Patricia Lubsen is aangesloten bij de beroepsvereniging van CAT Collectief. De regels van deze beroepsvereniging zijn op Patricia Lubsen als therapeut van toepassing.
Patricia Lubsen valt als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over de klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/

Patricia Lubsen werkt als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/
Patricia Lubsen is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren op de openbare parkeerplaatsen, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, en het gebruikmaken van het toilet.